C/ Balmes, 8 - 3º 2ª

08291 - Ripollet (Barcelona)

Email.: info@aypes.com

imagen imagen imagen

paginas

Treballs confinats

treballs Confinats

 

Què és un Espai Confinat?

 

S'entén per espai confinat qualsevol espai amb obertures limitades d'entrada i sortida i ventilació desfavorable, en el qual es puguin acumular contaminants tòxics o inflamables, o tenir una atmosfera deficient d'oxigen, i que no està concebut per una ocupació continuada per part del treballador (dipòsits, pous, sitges, furgons, clavegueres, túnels, fosses, etc.).

 

Per què s'accedeix a un espai Confinat?

 

El motiu principal pel qual s'accedeix a aquests espais, és el de fer treballs de reparació, neteja, construcció, pintura i inspecció, sense oblidar una altra gran raó com és la de realitzar operacions de rescat en el seu interior.

 

Gran part dels accidents que es produeixen, molts d'ells mortals per falta d'oxigen, s'han del desconeixement dels riscos presents. per aquesta causa, un 60% de les morts ocorren durant l'auxili immediat a les primeres víctimes.

 

Qui pot accedir a un espai Confinat?

 

En compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, i en especial el seu article 15, només podran accedir a Espais Confinats, aquells treballadors que tinguin la corresponent autorització de Treballs Especials, i que compleixin els requisits necessaris.

 

Política de Privacitat

Les dades de caràcter personal proporcionades per vostè i les que en qualsevol moment ens faciliti, seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades titularitat de liceoegara.org, amb l'objecte de ser tractats en la mesura en què fossin necessàries o convenients per al desenvolupament de la relació jurídica que s'estableixi entre les parts i pel seu ús amb finalitats comercials, de informació i publicitaris de tot tipus de productes i serveis propis i aliens. En qualsevol moment, vostè podrà accedir a aquest fitxer amb la finalitat d'exercir els dretsd'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals. Aquests dretspodran exercir mitjançant comunicació electrònica a la següent adreça: tony@liceoegara.org. L'acceptació de la present Política de Privacitat implica l'autorització expressa a liceoegara.org, per a la remissió de comunicacions comercials i ofertes promocionals per via electrònica, o qualsevol altre mitjà equivalent. En cas que vostè no desitgi rebre comunicacions comercials per via electrònica, li preguem ens ho comuniqui a través de l'enviament d'un correu electrònic a la següent direcció: administracio@liceoegara.org. L'enviament de la seva informació personal a través d'aquesta pàgina web implica el consentiment exprés i inequívoc per al tractament de les seves dades de caràcter personal en els termes exposats en la present Política de Privacitat. L'acceptació de la present Política de Privacitat suposa tanmateix l'acceptació de les Condicions Generals d'Ús d'aquesta pàgina web.